Integritetspolicy

IntegritetspolicyNestil – Integritetspolicy

Nestil AB, org.nr 556122-0483, Askims Verkstadsväg 5, 436 34 ASKIM, (”Nestil”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Nestil värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Våra lösningar och rutiner skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information.
Nestils målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dessutom vilka rättigheter du har i förhållande till Nestil angående behandlingen av dina personuppgifter.
Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive Dataskyddsförordningen samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.
När du använder Nestils tjänster samlar Nestil in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Nestils tjänster.

 

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt ger oss muntligen eller genom att fylla i olika typer av formulär. Detta görs när du beställer produkter och tjänster från Nestil, registrerar dig för våra evenemang och seminarier, skickar in en jobbansökan samt vid supportärende.
Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

 

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.
Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.
Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.
Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

 

Rättslig grund

Enligt Dataskyddsförordningen krävs rättslig grund för all personuppgiftsbehandling. Nedan anges vilken rättslig grund som finns för respektive behandling.
• Samtycke: Direktmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick.
• Fullgörelse av avtal: Tillhandahållande, administration, support, garanti och förbrukningsmateriel.
• Rättslig skyldighet: Fakturaunderlag sparas i enlighet med gällande bokföringsregler.

 

Lagring

Nestil vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.
• Fullgörelse av avtal: Som kund sparar vi dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betalningsinformation) som lämnas i samband med beställning av tjänsten. Vi sparar uppgifterna så länge som krävs för att Nestil ska kunna fullgöra avtalet med dig och ev senare ex vis för att uppfylla bokföringsskyldighet eller om du lämnat samtycke.
• Rättslig skyldighet: Nestil sparar fakturaunderlag under så lång tid som krävs enligt gällande bokföringsregler.
• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det, om vi inte behöver ha kvar dessa med anledning av någon av punkterna ovan.

 

Utlämning av uppgifter till annan part

Skyddet för dina personuppgifter är en viktig del av Nestils verksamhet och den information du sparar hos oss lämnas som utgångspunkt aldrig ut till någon annan, såvida inte du själv samtycker till detta eller om det sker i enlighet med stycket nedan. För att ytterligare förtydliga detta så kommer Nestil inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller om det är ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.
För att Nestil skall kunna leverera sina tjänster kan det dock innebära att kunduppgifter delas med annan part. Nestil iakttar i dessa fall alltid största försiktighet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
Nestil vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att maila oss på info@nestil.se.
Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Nestil kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Nestil även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Du har också rätt att begära att Nestil för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.
Som anges ovan behandlas dina personuppgifter inte för ändamål som rör t.ex. direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Nestils behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.
Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Nestils behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Ändringar i integritetspolicyn
Nestil förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att meddelas via Tjänsten, på Nestils hemsida eller genom e-post.
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.
Senast uppdaterad: 2018-06-07

 

Kontaktuppgifter

Nestil är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Nestil AB, Askims verkstadsväg 5B, 436 34 ASKIM, info@nestil.se
Om du har några frågor beträffande vår behandling av dina personuppgifter, begäran om rättelse och / eller radering av personuppgifter eller rörande andra frågor som rör dina personuppgifter, vänligen kontakta Nestil genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges ovan.